top of page

Luisa Cadena, "A Song to Take on the Aroma of a Simayuka Flower."

From interviews with Tod D. Swanson

Pastaza Quichua.

Cite video as:
Tod D. Swanson, "Luisa Cadena, 'A Song to Take on the Aroma of a Simayuka Flower.’" Youtube video. 9:04. January 1, 2017.
https://youtu.be/8yNlOBf_Kf4

Description

Not available.

English translation

Not available.

Kichwa Translation

"Ñukata yaya niwara sachay, ""Kamba mamatas warmiyuj runa ashas ñuka kayta turumpata tocasha apasha rirani,"" niwara. ""Simayuka sisata tukasha ñuka kamba mamata shuwasha rirani,"" niwara. ""Warmiyuj ashallata, ashka wawayuj ashallata apasha Putu Yaku urku away tiarani,"" nirami, ""wawayanagama."" ""Wawayagama tiashka washa ñuka shamurani,"" nira. ""Ñukata kamba mamaga mana ichunata ushawangachu."" ""Riki mana ichushachu rukuyawaun mamaku. Kusata apishaga kayta cantangui kanda ama ichunauchu."" ""Kanda ichusha, kan ichusha rijpiwas payga maybi kan rijpis apanakungami. ""Kan uktu ukuta rijpis payga uktu ukutas kanda apanakushami shamunga,"" ñuka yaya niwara. Kayta yachangui,"" nisha. Ñuka yaya sachay kasna yaya pishkuta shitasha puriusha ñukata yachachiska mani, ñukata. Chitami ñuka kunan cantangarauni. // Simayuka sisa warmi // mani ñukaga yari, gayari. Ñukatallayari rikushaga llaki, llaki. Llaki rikuwanguichi ya. Mundu runa yagri willari ya. Llakilla, llakilla ya. Rikurisha puriuni, puriuni ya. Simayuka warmi wawa. Paygunaga ñukachu ya pelasha apayma ya. Ñukami apasha ya kay ruya wawataga. Nishamishi namiyari. Ñutalla rikushaga, llaki, llaki rikusha, rikusha ya. Ñukami kay warmi wawataga apangawa rurajuni nisha rikuwanguichi, rikuwanguichiya. Payba sisita kayta alliungarisha ya. Kayma llauturisha shayaniya. Eloisa Cadenaga ñuka singa pundamanda Kurundayasha tukyashaya. Ñukaga shu ukumanda tukuy tukuy (m)undu runawaya singabi asnasha shayajuni. Eloisa Cadenaga kimsa kingu washatami asnarisha shayani, shayaniya. Chiman, chillatami cantani. Ashka pagrachu. Kunaga. Simayuka tiyan sachay, mashti tukilu simayuka nishka awata ruyata sikan. Chasna semayuka man. Waska. Waska. Chimanda shuk tianmi ruya wawa. Kasna ruya wawa manya, ña chillay ruku. Ima shuti chi? Simayuka sisa ruya man payga. Kayma, chayma ramarisha chimanda pay sisashka ima munayta asnaun. Chasnallatami ñukaga asnasha shayani. Ñukaga karan runa singa pundaymi asnasha shayani. Kimsa kingu washatami yakuta asnarisha shayani, simayuka sisata kayta, kayta allingarisha. Ñuka kashukmandawas tukyarisha asnasha shayaun(i). Chillatata llauturishka mani. Chi raygu cantanun simayuka sisata llauturisha shayauni A aw. Kayma allingarisha, kayma allingarisha. Ñuka kashukmanda, ishkandi kashukmanda tugyarisha karan runa singa punday asnashami purini. Ñuka shimi ukumandas tugyarisha shayaun, Ñukata kuyntachik runaga ñukawanga. Ñukataga mana sakiwangachu pau tukusha llakisha, tukuy mundu runami ñukataga. Imashinami wichu tandarin chasnami tandauchin. Imaray wichu? Enda wichu sisay tandarisha sirinaura, chuku sisay,? Chasna tandariwangaunaya. Maltallaga mana cantasha puribajshi an, Shukpas killachinga, shukpas killachinga. Kusawa ñawillayta killachiy tukushun ñukanchiga chasna man, chiraygu mana ñukanchi cantakchu. Kuna kanda cantasha uyachiuni. Kanguna alli shungumanda kayta surkuni ñuka. Dino asha mana cantaymacha. Mana cantakchani ñuka. Mazhakmani chasna yapa killachikgunapi. Chi man simayuka sisa. Tukuyguna ñabita, ñukanchita ñabita rikunaun, llakisha rikunguna. Ña suk, sukj, shujlla imawacha. Kay warmita kasna llakisha niunguna payna. Chiga ñukanchi simayuka sisa warmi maunchi. Kay ruya wawata ñukachu pilasha apayma Ñuka pelasha apasha, ñuka, pay yuyariun, Ñukami apisha chi pellashka shina. Simayuka sisata pelashka shina, ñukami apisha payta, ñukami apisha mitsanakuybi ñukanchita apingauna payna. Catorce años ñuka apishka mani. Endanda kunangama mana ichunata usancha kausanchi rikuy. Pay, ñuka yaya ñukata yachachiwara maykan runa kanda mana millasha apijpiga. Mamaku kayta kan yachashaga mana kanda ichuy tukunguichu, masna shu warmitas apisha rishash. Kanllaytami tigramunga mana ichungaunachu nisha ñuka yaya yachachishka mani chita. Chiman llakina, chima munana, chiman. Kamba yaya chita cantasha kamba mamata Mamata apara, llakisha ñuka mama pau tukushka paywa chiga shuwasha rishka sachata. Pay rika, munasha. Enda ña pay munasha ñuka yaya apashka ña karuta sachata, yana sachata putuyakuta. Chayma wawayasha tigramurami ñuka mama, ñuka yayaga. Wawayuk. Ñuka yayami shu warmiyuk ashka chushka wawayuk, chasnami ñuka mamataga apasha rishka. Ñuka mama llakisha rishka simayuka llutashka shina, llakina, kanzhari chita yachasha cantanguima. Kandaga llakishami rikungauna ña maykambas, llakisha munasha, munangauna kandaga. Munasha rikusha mana sakingaunachu, may rikushash, may rikushash kanda apanakungami. Kamba mama imasna watara charika? Ñuka mamaga diecisiete añochasha apara ñuka mamata, chasna apasha rishka. Wawata chayma wawayachishka chi washa apamushka imashina ran. Pay warmis wañushka, chasna shamushka. Y paywa ñaupa punda warmi wañuka? Wañushka, wañujpishi shamura ñuka yaya Najpi pay wañushka washa shukta apira Mana kausaullayta apashka, warmi kausaullayta wawagunalla ki pay uchusha rishk Ñuka mamata apamushka ñaupa warmi wañushka, wañujpi ñuka mamata sachamanda apamushka. Putu yakumandaga. Simayuka sisa imasnara yanuna o imasnara preparana? Mana payga asnay, asnasha, asnashami shayan. Chitami rikusha chita cantanaun. Chibiga tukuymanda tandarin. Pishkuga pay sisata upisha nisha, imaynta chuku sisata tandarin. Chasna. Chi sisara rikusha cantana, shinami. Payga tandachiun. Tukuytashi tandachin nigara ñuka yayaga. Chita rikusha cantanaun chi simayuka sisata. Chiga chasna imaynata payga tandariunguna chasnalla munangauna chita. Shukllashi shayagan ñuka yaya kuyntawagara. Maybi payguna kallari rukuguna rikujanaura. Pero kan riksingui? Ñukanchi sachama, kasna ruyawawa man. Yanga tu ruyawawa rama, rama, rama ruyawa, suni pangawayuj. Chita yaya rikuchiwagara ñukata Sacha ukuy shayan. Sacha ukuy, sachay, yana sachay shayan mana runas puriushkaychu shayan payga."

Spanish translation

Not available.

Analysis

Not available.
bottom of page