top of page

Luisa Cadena, "Llunchik kugullu."

From interviews with Tod D. Swanson

Description

Not available.

English translation

Not available.

Kichwa Translation

Wawa derepente umami carachagan, shikshi tukun chi kay pangagunata apasha riki, llullu pangata takana an. Takashami ansa rupakyachina an, rupakyachisha sino kasna kakusha payllata yaku llugshin riki. Carachay churana uma ima wawa caracha. Karuyga isango nishka tian puka wawa chimi llutarin. Llutarikpi wawaga llakitami carachanga ña maypay llutarishkaga, chiga kayta ñukanchi kay kukullandami. Takasha chawanchi win uma, maybi carachaguna ashkay, ambimi pay llunchik kugullu. Chiwanmi ñukanchi ambina anchi

Spanish translation

Not available.

Analysis

Not available.
bottom of page