top of page

Belgica Dagua and Eulodia Dagua, "The Paspanzhu's Cry Reminds Them of Their Love."

From interviews with Tod D. Swanson

Description

Not available

English Translation

Not available

Kichwa Translation

Chi kasna cantaj anura payna paspanzhu, pay cantashkatas ñukas cantangaruani. Lurua, lurua paspanzhu, gua, gua paspanzhu. Chasna, chay chasna cantaganaura ñukanchi rukuguna, chita cantani. Imara nin chi canto paspanzhumanda. Chi paspanzhumanda kasna pay piñarisha puringawa ripi cantana nishami ñukanchita kuintaganaura. Ñukanchi rukugunaga, chi pay mayta purisha kungaylla sachay riupis pay kasna ñaupajpi risha cantajpi. Chi kasna ñuka warmi cantagara nishas payga kariguna yuyarisha purij ashkauna, chita cantana nisha. Kikin paspanzhu uyarijpi. Kikin paspanzhu uyajpi nisha kuyntaj, cantanj anaura, chita kuyntasha, chasna. Kuna kamba kari iyaringui Ñuka kari maycha iyaringa, nuru sachay puriuta iyari Kan imara ningui paspanzhumanda Sachaybi kungaylla pay riushkay ñaupakllayta paspanzhau nishkawan zhinlla tukushka washa. Ñuka warmita yanga pinasha sakimushkani kasna paspanzhu shina Maytas cantasha purij warmita piñasha sakimuni nisha, ari llakiringawa cantana niganaun. Ña. Wasiby piñarisha sachata ichusha rikashkauna kari, chi pay warmi wasibi cantasha kachaj ashkauna. Kasna cantashka washa suu ñaupakatay karu sachay puriushkayga cantaj ringui nisha. Chi kari kungaylla piñarisha pay warmi wasima sakimusha riu ñaupaktay. Kasna paspanzhau cantashkauna, alli rikusha ñuka warmita kasna paspanzhu shina cantasha purijta. Yanga ñuka warmita piñasha sakimushkani nisha llakirisha wasimaga shamushaga Kushiyaywan paktamuchun nisha cantajashkauna kay paspanzhuta. // Durwan, durwan paspanzhu // Uray, uraygunta, lugar kuncha paspanzhau Wayku kinri gunata Kan yakichu shallaya Wini nipi wasllari Kamba naupaktayllami // Gurua, gurua paspanzhu // // Pash, pash, pash, pash paspanzhu // Kamba ñaby llaytami paspanzhuchu cantaunya // Nisha nipi washari // /// Gurua, gurua paspanzhu /// Chasna, chay chasna cantaj anaura ñukanchi rukuguna, chita cantani

Spanish Translation

Not available

Analysis

Not available
bottom of page