top of page

Eulodia Dagua, "Wind, Fire and Chakra."

From interviews by Tod D. Swanson

Abstract

Not available

English Translation

Not available

Kichwa Transcription

"Ninata apichiwmi, ninata rupachiwni. Apichiwnimi ñuka chagrangak" "Rundu wayrata kachapay, rundu wayrata kachapay" "Ninata apichiwni, ñuka chagrangawa ninata apichiwni" Nishami ñukanchi rukugunaga ruya away shayarishaga. Ashka pikashkay shayarishaga.

Español

Not available

Analysis

Not available
bottom of page