top of page

Scientific name

Pedro Andi - The Tsuntsu Anga Owl

Kay tsuntsu nishka chiga shina payta rukuguna rimakpiga payna tsuntsu rimasha tsuntsu nisha rimashka. Pishkumini tsuntsu nisha chi mashdimi tiami punshuj tian shina punshuj shina. Chiraygu payna ninun tsuntsu nisha tsuntsu (mm) tsuntsu kwinta runagunas maykambis tiasha shinallara. Maykanguna mana tiashlla tianun nin maybin tiashka guna montun (montun ) llakirishkan tian. kantangan kallarisha pay shitua karuwa uyachin ashkara (imasnara kantan ) kantan "shun,shun, shun, shun, shun, ... Ñushkamanda ña atunyasha karuma uyachin pay ¿ima horas kantan ? Pay kantan ña chishi uraktas llanduyanay las cinco, cuarto para las seis tupuay kantan kallrin ña y shinallara tutamanda ña las seis media la sietegama kantan. Chivi yarkapimi kantan pay chi ichin pishkuwanna tandarin pay kantakpi kay kantaskara uyashun maytas pukllanun shamunun chi tsunsura. Narakpi pay rikusha tiashkamanda maykan pishkunara mas apinalla shina, shina yanga munton tiasha tiaskamanda pacha shuriay "sahjs" apak ña rinmaña chita . Piskuwara apashami rika kaparichin (bibusha mikun) bibusha mikun chiwakta pay munton tian pay kayta pukllawpis chi piskunwannas makasha ninun payta. Narashkawa kasna shumakma lapun umaraday kayma lapun kaima tian chi pishkunna pukllanun payta. chiwasha rikusha tiashkaway pishkuwawannas shina maitas tiariskawnay pay randi rik apak pasak rinña apashami rinña pay. Chivimy shujkuna washmanda katisha riunun makasha shuta akpi kishpichinga nisha payga apasha risha shuray itan ukuybi shuray allpama urman. Narakpi pay mana, mana ushanun katinara awara riupi kantinmara pay shurakpi allpamami ikun ña pandachinun ña. Kay chivi risha wanchin chiwas shikasha palkamas tukuy ilmara apasha mikusha tian. Chiraygu payta ninun tsuntsu, tsuntsu shina iyayuk ninun iyayuk shinaraygu tsuntsu, tsuntsu ninun payta (yanga) ajam ja, ja. ¿Y kanguna imasnara...? pumpu anga ninchi (pumpu anga) pumpu anga (mm) Chiraygu pumpu anga nisha chita rimanun pumpu anga.

Prochilodus nigricans_edited.jpg

Tsuntsu anga

bottom of page